AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

Zápis žáků do 1. ročníku
pro školní rok 2024/2025

Rádi byste se před zápisem podívali k nám a seznámili se s naší školou?

Těší nás váš zájem o naši základní školu. Podporujeme děti na jejich cestě za vzděláním až do 15 let. Budeme rádi, když se vzájemně poznáme, abychom se ujistili, že Letokruh je místo, které pro své děti i pro sebe hledáte. Budeme moc rádi, když se před zápisem seznámíme a strávíme společně nějaký čas. Ideální je individuální setkání nebo adaptační program Letokroužek.

Velmi důležitá je otázka, kterou základní školu pro své dítě vyberete, proto vám doporučujeme absolvovat následující události a činnosti, které považujeme za důležité při procesu rozhodování a přípravy na školu.

Samotný zápis a přijetí vašeho dítěte do naší základní školy je již jen oficiální tečka za naším společným seznamováním. Rádi se Vám představíme, ukážeme jak fungujeme ve škole, ale také rádi poznáme vás, vaše děti a Váš přístup k výchově a vzdělání. Významně nám to pomůže při hledání společného souladu v porozumění vizí a pedagogického přístupu Letokruhu.

Doporučujeme

 • Osobní setkání s vámi a vaším dítětem
 • Náhled rodičů ve výuce
 • Absolvování adaptačních skupinek Letokroužek

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) v Základní škole Letokruh pro školní rok 2024/2025.

Ředitelka Základní školy Letokruh zveřejňuje následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (zápisem k povinné školní docházce) (dále jen „zápis“) pro školní rok 2024/2025.

1. místo a doba zápisu, způsob podání žádosti,
2. podmínky přijetí a kritéria pro přijímání žáků,
3. počet žáků, které je možné přijmout, 
4. popis formální části zápisu,
5. popis části zápisu, ve které se posuzují předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP Základní školy Letokruh,
6. možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte.

1. Místo a doba zápisu

Místem zápisu je Základní škola Letokruh, Terezy Novákové 1947/62a, Řečkovice, 621 00 Brno.

Dobou zápisu, ve které lze podat žádost o přijetí uchazeče (dítěte) ke vzdělávání, je doba od 2. 4. do 3. 4 2024.

Dobou zápisu, ve které se posuzují předpoklady uchazeče (dítěte) vzdělávat se podle ŠVP Základní školy Letokruh, je doba 2. 4. 2024 od 13.00 do 18.00hod a 3. 4. 2024 od 13.00 do 18.00 hodin.

Přihlášku (žádost o přijetí) ke vzdělávání uchazeče (dítěte) v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Letokruh, lze podat

 • online přes Edookit prostřednictvím tohoto odkazu: https://skolaletokruh.edookit.net/application
 • osobně v den zápisu, ve kterém probíhá posouzení předpokladů uchazeče vzdělávat se podle ŠVP Základní školy Letokruh, 
 • do datové schránky školy (ID datové schránky n4snykp) nebo na adresu renata.vendolska@skolaletokruh.cz elektronicky, kdy žádost bude opatřena uznávaným elektronickým podpisem,
 • poštou na adresu Základní škola Letokruh, Terezy Novákové 1947/62a, Řečkovice, 621 00 Brno.

2. Podmínka přijetí k základnímu vzdělávání a kritéria přijetí k základnímu vzdělávání

2. 1 Podmínka přijetí k základnímu vzdělávání

Podmínkou přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je věk dítěte, který je dán § 36 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

2. 2 Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání

Uchazeči, kteří splňují výše uvedenou podmínku přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Letokruh, jsou posuzováni podle následujících kritérií:

Kritéria

a) Osobní přítomnost dítěte u zápisu

 • Okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria: Ke dni vydání rozhodnutí
 • Počet bodů: 1 bod

b)  Posouzení předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP Základní školy Letokruh

 • Předpoklady dítěte navštěvujícího Letokroužek jsou posouzeny na základě jeho vědomostí, dovedností, schopností projevených v průběhu účasti v Letokroužku.
 • Předpoklady dítěte nenavštěvujícího Letokroužek jsou posouzeny na základě rozhovoru v den zápisu, při kterém učitel prvního stupně základní školy a speciální pedagog posoudí jeho vědomosti, dovednosti, schopnosti, díky kterým má uchazeč předpoklady se vzdělávat podle ŠVP Základní školy Letokruh.
 • Okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria: Ke dni vydání rozhodnutí
 • Počet bodů: 0-22 bodů

Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Letokruh, jsou na základě výše uvedených kritérií seřazeni sestupně (nejúspěšnější se umístí na prvním místě, nejméně úspěšný se umístí na posledním místě). V případě rovnosti bodů se v pořadí uchazečů umístí výše uchazeč, jehož sourozenec se vzdělává v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Letokruh. V případě další rovnosti umístění uchazečů jsou uchazeče rozřazeni na základě losování. Z uchazečů se stejným umístěním v pořadí uchazečů se v pořadí uchazečů umístí výše (tj. jedná se o úspěšnějšího uchazeče) uchazeč v tom pořadí, v jakém byl vylosován (první vylosovaný uchazeč se umístí nejvýše, tj. nejúspěšněji; druhý vylosovaný uchazeč se umístí na následujícím místě v sestupném slova smyslu atd.). Losování provede člen školské rady za přítomnosti zřizovatelky školy. Z losování se pořídí videozáznam a protokol.

3. Počet žáků, které je možné přijmout

Předpokládaný počet žáků, které je možné přijmout: 15 žáků.

4. Popis formální části zápisu

a) Zákonný zástupce uchazeče podá některým ze způsobů uvedených v bodě 1. přihlášku (žádost) o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Letokruh. Může využít formulář žádosti, který je dostupný zde.

b) V případě osobního podání žádosti v den zápisu je zákonný zástupce uchazeče požádán o nahlédnutí do rodného listu uchazeče (dítěte) a občanského průkazu zákonného zástupce.

c) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně písemně informován o

 • registračním čísle přiděleném uchazeči (dítěti),
 • možnosti se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí (4.4.2024), 
 • o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dítěte) a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (dítěte), 
 • o možnosti odkladu povinné školní docházky. 

5. Popis části zápisu, ve které se posuzují předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP Základní školy Letokruh

a) Část zápisu, při které se posuzují předpoklady dítěte ke vzdělávání podle ŠVP Základní školy Letokruh, proběhne ve dnech 2.4.2024 od 13.00 -18.00hod a 3.4.2024 od 13.00-18.00hod. Dítě je povinno se zúčastnit této části zápisu.

b) V první, motivační části je dítěti představena škola jako bezpečné a příjemné prostředí. Doba trvání této části je od 5 minut do 20 minut. 

c) V případě dětí, které nenavštěvovaly Letokroužek, navazuje druhá část - rozhovor učitele základní školy s dítětem a připravené cílené aktivity zaměřené na posouzení předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP Základní školy Letokruh. Doba trvání této části je cca 20 minut.

6. Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024. 

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena buď 

a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře 

nebo

b) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a klinického psychologa.