DRUŽINA

V družině se každý den děje něco zajímavého.

Družina umožňuje žákům jak volnou hru a zábavu (především venku na zahradě), tak i tvůrčí činnosti a zájmové kroužky. Školní družina je pro naše žáky od 1.-5 ročníku v provozu od 12.30 do 16.30hod.

Denní režim školní družiny

12.15 hod. - příchod žáků do školní družiny z vyučování
12.15 – 13.30 hod. činnost dvou oddělení ŠD
13.30 – 15.00 hod. řízená zájmová a vzdělávací činnost ŠD
15.00 – 16.45 hod. individuální zájmová činnost ŠD

Cílem školní družiny je:

 • nabízet žákům smysluplné využití volného času,
 • rozvíjet u žáků pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky,
 • učit žáky mezilidské komunikaci,
 • učit žáky spolupráci a tolerance,
 • učit žáky každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost,
 • vést žáky k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů,
 • rozvíjet u žáků slovní zásobu a fantazii,
 • cvičit paměť, postřeh a soustředění,
 • vytvářet u žáků vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí,
 • vést žáky k tvořivosti,
 • podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě program,
 • utvářet pracovní návyky a vztah k práci,
 • vést žáky k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů,
 • posilovat u žáků pocit jistoty a sebedůvěry,

Plán práce školní družiny – akce ve školním roce 2021 – 2022

Září:

 • dopravní výchova – bezpečně do školy a ze školy – dopravní značení a nebezpečná místa v okolí školy, jízdní kolo a jeho nezbytné součásti
 • podzimní opékání špekáčků s písničkami

Říjen:

 • tvoření z přírodních materiálů – výroba podzimních dekorací
 • dýňová párty – vyřezávání dýní, recepty z dýní

Listopad:

 • příprava na advent – výroba vánočních dekorací
 • „Vánoční noviny naší družiny“ – psaní článků, vydání družinových novin

Prosinec:

 • čert a Mikuláš – nadílka
 • besídka u vánočního stromečku

Leden:

 • život lesních zvířátek v zimě – výroba krmítka pro ptáčky
 • „Mé toulky za zvěří“ – výtvarná, literární a fotografická soutěž

Únor:

 • zimní sporty – výtvarné ztvárnění zimních sportů
 • dramatická výchova – výroba papírových loutek, dramatizace pohádek
  výroba masek na karneval

Březen:

 • (školní karneval - možnost uspořádání?, s reprodukovanou hudbou)
 • březen – měsíc knihy – projekt – znalost pohádek a literárních děl
 • výtvarná soutěž – ilustrace oblíbených knih

Duben:

 • velikonoční zvyky a tradice – výroba velikonočních dekorací
 • Den Země – úklid okolí školy, hry s ekologickou tematikou

Květen:

 • výroba dárků ke Dni matek
 • malování na chodníku – ptačí svět

Červen:

 • odpoledne soutěží a her ke Dni dětí
 • turistika – putování po okolí (celoodpolední výlet)

Jak to u nás vypadá?

Líbí se vám náš přístup?

Kontaktujte nás nebo se k nám přijďte podívat.

jana.svobodova@skolaletokruh.cz

+420 603 172 066

© 2022 Základní škola Letokruh | Co nabízíme | O nás | Aktuality | Dokumenty | Kontakt

IČO 02584735, IZO 69 100 61 72

ZŠ Letokruh spolupracuje s městem Brno na projektu MAPII