NÁŠ TÝM

V naší práci nás provází porozumění a týmovost.

Podporujeme talent dětí, rozumíme rozdílnosti mezi dětmi. Máme rádi prostředí, kde se cizí jazyky učí jen tak mimochodem. Spojuje nás láska k přírodě a pobytu venku.

  • INSPIRACE
  • RESPEKT
  • SVOBODA
  • DŮVĚRA

Mgr. Jana Kleinová

ředitelka školy
Velmi ráda jsem součástí učící se školy, školy která poskytuje respekt, možnost vývoje, spolupráci a otevřenost. Ráda se ve svém životě neustále učím a posouvám. Chci dělat věci tak, aby dávaly smysl. Jsem nadšená z přirozené touhy dětí učit se. Ráda jim proto budu poskytovat ty nejlepší podmínky k tomu, aby se mohl plně rozvinout jejich potenciál. Budu vytvářet prostředí, které vede děti k samostatnosti, kreativitě a odvaze zkoušet nové věci. Svobodné prostředí má svá úskalí a proto i pro mě je nutné zohlednit a hlídat přijatelné hranice. Mým záměrem je podporovat podnětné a inspirativní klima umožňující dětem vlastní seberealizaci. Stejné prostředí a přístup chci nabídnout mým učitelům.

Prioritou je, aby se děti ve škole cítily dobře, rodiče prožívali s dětmi jejich život s nadšeních a učitelé měli pro svoji práci motivující, obohacující a podpůrné zázemí. Zároveň je pro mě důležité sladit potřeby dítěte s potřebami rodiny, naslouchat přáním rodičů a snažit se jim dle možností vyjít vstříc.

Naše poslání bude splněno ve chvíli, kdy naši absolventi budou vnímat strávený čas v Letokruhu jako užitečný a v dalším studiu a životě využitelný. Pak můžeme být hrdí na to, že jsme byli součástí jejich cesty za vzděláním.

Mým životním mottem je výrok Alberta Einsteina: „Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“

Ing. Vendula Mitisková

hospodářka, třídní učitelka 8.ročníku, učitelka přírodovědných předmětů 3.L
Mým posláním v Letokruhu je, aby vše „šlapalo“ jak má a podle pravidel. Také se jako pedagog stávám průvodcem tajemnou oblastí přírodních věd.

Mým motem je výrok Alberta Einsteina „Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat“.

Mgr. Marta Bartošová

třídní učitelka 1.L
V Letokruhu se od počátku cítím skvěle, jsem součástí přátelského kolektivu, který má společný cíl "šťastné a spokojené dítě".

Těší mě, že můžu podporovat žáky v jejich radosti na cestě za poznáním. Baví mě jejich zvídavé otázky, jejich nadšení poznávat nové věci. Ze své pedagogické praxe vím, že individuální přístup propojen s úctou a respektem dokáže vyvolat zájem a nadšení u všech. Mým přáním je, aby se žáci do školy těšili a byla pro ně přínosem.

V životě se řídím rčením: “Vzdělaná mysl má vždy více dotazů než odpovědí.” Hellen Keller

Mgr. Iva Staňková

učitelka v 1.L
Letokruh je pro mě místem, kde můžeme s dětmi svobodně tvořit a objevovat svět. Těší mě, že je mohu doprovázet na jejich cestě za poznáním a pomáhat jim rozvíjet jejich potenciál. Na práci s dětmi mě baví jejich otevřenost a vrozená zvídavost.

„ Vzdělávání je přirozený proces, jehož nositelem je dítě, nezískává se posloucháním slov, ale experimentováním s prostředím.“ M. Montessori

Barbora Hozová

asistentka učitelky 1.L
Na Základní škole Letokruh budu působit jako učitelka anglického jazyka a asistent pedagoga v první, druhé a třetí třídě. Snažím se o to, aby můj styl a přístup při výuce byl efektivní a přispíval k ideálnímu rozvoji základních znalostí a znalostí anglického jazyka u žáků. Mým cílem je vytvářet motivující, přátelské a příjemné prostředí, ve kterém se žáci budou cítit dobře po celou dobu svého pobytu ve škole. Nejen ze své zkušenosti vím, že takové prostředí je zásadní pro to, aby se dítě otevřelo k přijímání nových informací. Zásadní pro jakékoliv snahy předat něco dětem je dle mého názoru propojení faktů a informací s běžným životem, lidmi a věcmi, které nás obklopují. Tak, jako se učíme mateřskému jazyku, tak se učíme i jinému jazyku. Mateřský jazyk slyšíme od narození každý den a máme možnost ho vnímat a vstřebávat všemi smysly. Proto také kladu velký důraz na to, aby výuka byla systematická a aby žáci slyšeli angličtinu každý den.

Mgr. Hana Rubická

třídní učitelka 7. ročníku, učitelka humanitních předmětů 3.L
Picassovi trvalo čtyři roky, než se naučil malovat jako Raphael, ale trvalo mu celý život naučit se malovat jako dítě. S tím nejen jako učitel souzním. Snažím se pochopit, být nápomocná, hledat s dětmi jejich směr. Věřím, ze škola je místem (po)činů a učení hledání. Je to proces, kterého se chci účastnit. Baví mě to. Neskutečně.
PS: Káva a chlebíčky.

Mgr. Kateřina Slezáková

třídní učitelka 6. ročníku, speciální pedagožka
Během dlouholetého působení v turistickém oddíle jsem se vždy věnovala dětem "na okraji", což mě přivedlo k zájmu o problematiku speciální pedagogiky. Svým zaměřením jsem spíše pozorovatelka. Hledám a analyticky rozebírám oblasti, kterým je potřeba se více věnovat. V Letokruhu působím na více pozicích, můžu tedy blíže poznat širší spektrum žáků a pozitivně působit na klima školy. Při práci se žáky se snažím být flexibilní a reagovat na jejich aktuální rozpoložení, abychom se společně dostali zase o něco blíže k vytyčenému cíli. Přála bych si přispět k tomu, aby naše škola byla přívětivá a všichni se do ní těšili.

"Všechno se stane možným, jakmile to poprvé dokážeš."

Mgr. Petra Srbová

třídní učitelka 2.L, učitelka přírodovědných předmětů
Letokruh je pro mě školou, která se snaží vytvářet přátelské a podporující prostředí, kde je žádoucí, aby se děti ptaly: "Proč se to učíme?" Pro mě samotnou je důležité dělat v životě věci, které mi dávají smysl a chci, aby i dětem dával smysl jejich čas strávený ve škole. Své dosavadní zkušenosti jsem získala především ve skautu, který mě od dětství provází. V současné době se ve volném čase podílím na přípravě a realizaci skautského vzdělávacího kurzu. Během studia pedagogické fakulty jsem měla možnost strávit nějaký čas v zahraničí a podívat se třeba na to, jak to funguje v lesních školkách v Dánsku nebo si vyzkoušet připravit program pro děti ve škole na úpatí Himalájí. Přírodu vnímám jako nekonečnou inspiraci a prostor pro učení (se).

"Vzdělání není příprava na život; vzdělání je život sám." John Dewey

Mgr. Sylva Hudcová

učitelka humanitních předmětů ve 2.L, učitelka anglického jazyka v 1.L

Mgr. Monika Blažková

učitelka anglického jazyka ve 2.L a 3.L
Učení v různých podobách se věnuji asi 25 let. V organizacích, ve školách všech stupňů, alternativními metodami či formou projektů. Působím v běhu let jako lektorka angličtiny i jako lektorka výtvarných kurzů pro děti i dospělé. Naplňuje mě předávat, učit a rozvíjet poznání sebe a druhých skrze kreativní tvoření.

Velkou inspirací a obohacením pro mě byla dlouhodobá práce v Anglii v multikulturním prostředí. Mým cílem v Letokruhu je, aby děti angličtinu nevnímaly jako předmět, ale spíše jako prostředek k dosažení cenných a radostných zkušeností. Pokaždé, když se s dětmi společně smějeme, zpíváme, hrajeme si a komunikujeme, jsem šťastná, že má moje práce smysl.

Motto: „Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí.“ (Robert Fulghum)

Lukáš Pocar

učitel přírodovědných předmětů 3.L
Odmalička mě zajímalo, jak věci fungují, proto jsem četl značné množství knih a nezřídka doma zkoušel kdejaký experiment. Stejné nadšení pro vědu chci předávat i dětem, aby pochopili, že učení není jen nudná povinná činnost, ale že to je i velká zábava a dobrodružství.

Bc. Dominik Viskot

asistent pedagoga ve 3.L, ICT metodik, koordinátor
Během dlouholetého působení jako vedoucí sportovních táborů a instruktor sportovních kroužků mě vždy bavilo vymýšlet sportovní hry a také pomáhat dětem v překonávání jejich hranic. Počítačům a moderním technologiím se věnuji již od dětských let. Chemické pokusy ve školní laboratoři jsou nejlepší metodou, jak si vyrobit školu v přírodě.

Moje motto: „Motivace je to, díky čemuž začnete. Zvyk je to, díky čemuž v tom budete pokračovat.“

Pavlína Novotná

technicko-hospodářská pracovnice