NÁŠ TÝM

V naší práci nás provází porozumění a týmovost.

Podporujeme talent dětí, rozumíme rozdílnosti mezi dětmi. Máme rádi prostředí, kde se cizí jazyky učí jen tak mimochodem. Spojuje nás láska k přírodě a pobytu venku.

  • INSPIRACE
  • RESPEKT
  • SVOBODA
  • DŮVĚRA

Mgr. Jana Kleinová

ředitelka školy
Velmi ráda jsem součástí učící se školy, školy která poskytuje respekt, možnost vývoje, spolupráci a otevřenost. Ráda se ve svém životě neustále učím a posouvám. Chci dělat věci tak, aby dávaly smysl. Jsem nadšená z přirozené touhy dětí učit se. Ráda jim proto budu poskytovat ty nejlepší podmínky k tomu, aby se mohl plně rozvinout jejich potenciál. Budu vytvářet prostředí, které vede děti k samostatnosti, kreativitě a odvaze zkoušet nové věci. Svobodné prostředí má svá úskalí a proto i pro mě je nutné zohlednit a hlídat přijatelné hranice. Mým záměrem je podporovat podnětné a inspirativní klima umožňující dětem vlastní seberealizaci. Stejné prostředí a přístup chci nabídnout mým učitelům.

Prioritou je, aby se děti ve škole cítily dobře, rodiče prožívali s dětmi jejich život s nadšeních a učitelé měli pro svoji práci motivující, obohacující a podpůrné zázemí. Zároveň je pro mě důležité sladit potřeby dítěte s potřebami rodiny, naslouchat přáním rodičů a snažit se jim dle možností vyjít vstříc.

Naše poslání bude splněno ve chvíli, kdy naši absolventi budou vnímat strávený čas v Letokruhu jako užitečný a v dalším studiu a životě využitelný. Pak můžeme být hrdí na to, že jsme byli součástí jejich cesty za vzděláním.

Mým životním mottem je výrok Alberta Einsteina: „Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“

Bc. Renata Vendolská

zástupkyně ředitelky školy, asistentka pedagoga
Když jsem kdysi volila své povolání, byla v tom touha pomáhat dětem poznávat svět. Být jim průvodcem cestou k poznání jejich schopností a rozvoje osobnosti. Nyní však sleduji, že se role obrací a naopak děti se stávají průvodci. Dávají nám možnost nahlížet do jejich světa, který není zatížen pohledem „dospěláka“. A já jsem na této společné cestě v Letokruhu ráda.

„Zkušenost je skvělým učitelem.“ Gaius Caecilius Secun Plinius

Nela Badalová

asistentka ředitelky školy

Ing. Vendula Mitisková

Mým posláním v Letokruhu je, aby vše „šlapalo“ jak má a podle pravidel. Také se jako pedagog stávám průvodcem tajemnou oblastí přírodních věd.

Mým motem je výrok Alberta Einsteina „Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat“.

Mgr. Klára Kosová

učitelka v 1.L (1.ročník)
Vždycky jsem chtěla pracovat s lidmi a pro lidi, proto jsem se rozhodla pro studium učitelství. Díky roli učitele můžu u dětí podporovat jejich zvídavost, rozvíjet jejich přirozenou kreativitu, pomáhat jim prozkoumávat okolní svět, ale také se od nich stále učit. Děti jsou pro mě velkou inspirací, obdivuji jejich bezprostřednost a upřímnost. Jsem ráda, že můžu působit ve škole Letokruh a plnit poslání, které má smysl.

„Rozhodovat můžeme jen o tom, co udělat s časem, který nám byl dán“  J.R.R Tolkien

Barbora Hozová

učitelka v 1.L (na mateřské dovolené)
Na Základní škole Letokruh působím jako učitelka anglického jazyka a asistent pedagoga v první, druhé a třetí třídě. Snažím se o to, aby můj styl a přístup při výuce byl efektivní a přispíval k ideálnímu rozvoji základních znalostí a znalostí anglického jazyka u žáků. Mým cílem je vytvářet motivující, přátelské a příjemné prostředí, ve kterém se žáci budou cítit dobře po celou dobu svého pobytu ve škole. Nejen ze své zkušenosti vím, že takové prostředí je zásadní pro to, aby se dítě otevřelo k přijímání nových informací. Zásadní pro jakékoliv snahy předat něco dětem, je dle mého názoru propojení faktů a informací s běžným životem, lidmi a věcmi, které nás obklopují. Tak, jako se učíme mateřskému jazyku, tak se učíme i jinému jazyku. Mateřský jazyk slyšíme od narození každý den a máme možnost ho vnímat a vstřebávat všemi smysly. Proto kladu velký důraz na to, aby výuka byla systematická a aby žáci slyšeli angličtinu každý den.

Bc. Lucie Zukalová

třídní učitelka ve 2.L (2. a 3. ročník)

Mgr. Jana Cikalová

učitelka ve 2.L

Mgr. Sylva Hudcová

třídní učitelka, učitelka humanitních předmětů ve 3.L (4. a 5. ročník), učitelka anglického jazyka ve 2.L
Jako malá jsem si přála školu plnou zábavy, přátel, podpory a radosti z učení. Nějakou dobu to trvalo, ale konečně jsem ji našla a jsem moc ráda, že se můžu na takové škole podílet v Letokruhu. Považuji za důležité k dětem přistupovat individuálně a zároveň je učit spolupracovat v kolektivu s druhými. Usiluji o to, abych učivo daných ročníků dokázala sdílet s dětmi hravým a zajímavým způsobem. Snažím se společně s nimi nacházet jejich vnitřní motivaci, nabízet jim podporu a tím pěstovat radost z objevování, učení a tvorby bez ohledu na to, jaký předmět zrovna učím.

„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.“  Aristoteles

Mgr. Petra Srbová

učitelka přírodovědných předmětů ve 3.L, učitelka přírodovědných předmětů na II.stupni
Letokruh je pro mě školou, která se snaží vytvářet přátelské a podporující prostředí, kde je žádoucí, aby se děti ptaly: "Proč se to učíme?" Pro mě samotnou je důležité dělat v životě věci, které mi dávají smysl a chci, aby i dětem dával smysl jejich čas strávený ve škole. Své dosavadní zkušenosti jsem získala především ve skautu, který mě od dětství provází. V současné době se ve volném čase podílím na přípravě a realizaci skautského vzdělávacího kurzu. Během studia pedagogické fakulty jsem měla možnost strávit nějaký čas v zahraničí a podívat se třeba na to, jak to funguje v lesních školkách v Dánsku nebo si vyzkoušet připravit program pro děti ve škole na úpatí Himalájí. Přírodu vnímám jako nekonečnou inspiraci a prostor pro učení (se).

"Vzdělání není příprava na život; vzdělání je život sám."  John Dewey

Bc. Dominik Viskot

třídní učitel 6.ročníku, učitel přírodovědných předmětů na II. Stupni, ICT metodik, koordinátor
Během dlouholetého působení jako vedoucí sportovních táborů a instruktor sportovních kroužků mě vždy bavilo vymýšlet sportovní hry a také pomáhat dětem v překonávání jejich hranic. Počítačům a moderním technologiím se věnuji již od dětských let. Chemické pokusy ve školní laboratoři jsou nejlepší metodou, jak si vyrobit školu v přírodě.

Moje motto: „Motivace je to, díky čemuž začnete. Zvyk je to, díky čemuž v tom budete pokračovat.“

Mgr. Kateřina Slezáková

třídní učitelka 7. ročníku, speciální pedagožka
Během dlouholetého působení v turistickém oddíle jsem se vždy věnovala dětem "na okraji", což mě přivedlo k zájmu o problematiku speciální pedagogiky. Svým zaměřením jsem spíše pozorovatelka. Hledám a analyticky rozebírám oblasti, kterým je potřeba se více věnovat. V Letokruhu působím na více pozicích, můžu tedy blíže poznat širší spektrum žáků a pozitivně působit na klima školy. Při práci se žáky se snažím být flexibilní a reagovat na jejich aktuální rozpoložení, abychom se společně dostali zase o něco blíže k vytyčenému cíli. Přála bych si přispět k tomu, aby naše škola byla přívětivá a všichni se do ní těšili.

"Všechno se stane možným, jakmile to poprvé dokážeš."

Mgr. Jitka Majerová

učitelka humanitních předmětů na II. stupni
V letokruhu působím jako učitelka humanitních předmětů na druhém stupni. Mým přáním je své žáky provázet příběhy hrdinů v knihách, zabývat se písmenem, slovem, větou a textem v rámci hodin českého jazyka, chodit s žáky do galerií, malovat, tvořit a žít umění, zabývat se historií, bádat co, jak a proč se stalo, ale nezapomínat, že je jen na nás, jestli se z chyb poučíme nebo je budeme opakovat. A přitom všem nezapomínat na slova Vincenta van Gogha: „Normálnost je vydlážděná cesta: Je to pohodlné po ní chodit, ale nerostou na ní žádné květy.“

Mgr. Hana Rubická

třídní učitelka 8. ročníku, učitelka humanitních předmětů na II. stupni
Picassovi trvalo čtyři roky, než se naučil malovat jako Raphael, ale trvalo mu celý život naučit se malovat jako dítě. S tím nejen jako učitel souzním. Snažím se pochopit, být nápomocná, hledat s dětmi jejich směr. Věřím, ze škola je místem (po)činů a učení hledání. Je to proces, kterého se chci účastnit. Baví mě to. Neskutečně.
PS: Káva a chlebíčky.

Mgr. Andrea Hladíková

třídní učitelka 9.ročníku, učitelka přírodovědných předmětů na II. stupni
Na vysoké škole jsem si zvolila pro většinu lidí zvláštní kombinaci studia matematiky a výtvarné výchovy. Předměty, které si na první pohled protiřečí, si jsou mnohdy blízké. Tato kombinace mě baví především proto, že je v obou případech tvořivá a kreativní. Matematika je krásná a vstupuje do umění. O tom mě přesvědčil nejen Fibonacci. Stejné nadšení chci probouzet a sdílet s dětmi. Aby škola byla místem plným radosti, poznávání a objevování.

Natálie Nejezchlebová

asistentka pedagoga ve 4.L
Mým největším koníčkem je hudba. Díky ní jsem nabrala zkušenosti nejen na pódiu, ale také především v kytarové škole, která mi umožnila první kontakt s doučováním dětí a mladistvých. Nechyběla ani možnost podílet se na organizaci letních dětských táborů, kde dodnes působím jako vedoucí a zdravotník. Práce s dětmi mě oslovila natolik, že jsem odešla z Lékařské fakulty a začala studovat obor Učitelství pro první stupeň na Masarykově Univerzitě. Je mi ctí, že mohu asistovat pedagogům a připravovat se na své budoucí povolání na tak příjemné a přátelské škole jako je základní škola Letokruh.

Marcela Mlčáková

učitelka anglického jazyka v 1.L a na II.stupni, vedoucí pedagog školní družiny
V Letokruhu se setkávám se všemi dětmi v hodinách anglického jazyka nebo ve školní družině. Při práci využívám své dlouholeté zkušenosti ze soukromé výuky dětí všech věkových skupin a taktéž rodičovské praxe. Dětem ráda ukazuji, že vychozené cestičky nás neposouvají vpřed, není nutné bát se nových věcí a že i cesta je cíl.

Moje motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“  Charles Farrar Browne

Dana Pongrácová

vychovatelka ve školní družině

Pavlína Novotná

technicko-hospodářská pracovnice

Petr Žufánek

pracovník v údržbě