AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

Ochrana osobních údajů

Základní škola Letokruh, se sídlem Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno, IČ 02584735, zpracovává a chrání osobní údaje podle platné legislativy včetně nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí nám svěřujete, pokud jste zájemcem o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole, odběratelem novinek nebo návštěvníkem našich stránek www.skolaletokruh.cz, a to ať již nám své osobní údaje poskytujete jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně ap.).

Vaše osobní údaje zpracováváme z výlučně z těchto důvodů:

  • udělili jste nám souhlas se zpracováváním
  • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s Vámi máme
  • zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností
  • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás nebo Vašich dětí nebo jiné fyzické osoby

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů a zásadami a právy, které máte:

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

    1. Vzdělávání dětí v naší škole

Na základě zákona zpracováváme tyto údaje:

    • údaje v rámci matrik (§28 školského zákona)

    • údaje k uznání zahraničního vysvědčení

    • údaje zapisované do rejstříku škol

    • osobní dokumentace dětí v ústavní nebo ochranné výchově

V některých případech zpracováváme data také na základě např. občanského zákoníku, správního řádu či trestního řád.

Na začátku školního roku jsou rodiče osloveni s písemným poskytnutím souhlasu ke zpracování osobních dat dětí v nutném rozsahu. Souhlas se obvykle uděluje na celou dobu docházky dítěte do školy.

2. Odběr novinek e-mailem

Abychom Vám mohli e-mailem zasílat novinky z dění v naší škole a pozvánky na naše akce, potřebujeme Vaší e-mailovou adresu. Budeme také rádi, pokud nám navíc sdělíte jako nepovinný údaj své jméno.

Naše e-maily Vám máme zájem posílat, jen pokud je chcete číst. Pokud budete chtít zasílání e-mailů ukončit, můžete tak snadno kdykoliv učinit kliknutím na tlačítko “odhlásit“ v patičce každého e-mailu, který od nás obdržíte. 

Navštěvuje-li Vaše dítě naši školu nebo kroužek v naší škole, posíláme nebo Vám budeme posílat naše e-maily na základě našeho oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že Vás informace od nás zajímají. Pokud Vaše dítě naši školu ani kroužek nenavštěvuje, zasíláme Vám e-maily na základě Vašeho souhlasu.

3. Účast na seminářích nebo jiných akcích naší školy (např. na Dni otevřených dveří), případně při využití jiné služby (např. pronájem prostor)

V tomto případě od Vás většinou potřebujeme:

  • Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

U seminářů a veřejných akcí pořizujeme fotodokumentaci, která slouží výhradně k propagaci školy na webových stránkách školy, sociálních sítích a v tištěné podobě. Fotky jsou vždy zveřejněny anonymizovaně (tedy bez informací, které by umožňovaly identifikaci konkrétních osob). Fotky používáme pouze po udělení souhlasu účastníky akcí.

4. Cookies

Pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožnuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete/nemusíte na svém zařízení povolit.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

5. Vedení účetnictví 

Vedete-li například u nás seminář, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Základní škola Letokruh
Právní statut: Školská právnická osoba
IČ: 02584735, se sídlem Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno

Statutární zástupce: Mgr. Bc. Petra Komárková, PhD.

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají.

Pokud se na nás, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování osobních dat s čímkoliv obrátit, kontaktujte prosím pověřence:

Mgr. Barbora Pelánková, PhD.
Telefon: 739 312 666
E-mail: barbora.pelankova@skolaletokruh.cz

Co dělá pověřenec? 

    • Poskytuje informace a poradenství správci

    • monitoruje soulad zpracování s GDPR a zákonem

    • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů 

K Vašim osobním údajům osobním údajům dětí navštěvujících naši školu mají přístup dle druhu údajů vybraní zaměstnanci, poučení o nakládání s daty dle Vnitřní směrnice GDPR.

Dalším osobám či subjektům (mimo zaměstnanců školy) poskytujeme osobní údaje pouze v nezbytně nutných případech a rozsahu. Jde například o externí účetní, správce sítě, zajištění stravování, poskytovatele ubytování na školních výjezdech a podobně. S těmito dodavateli služeb máme smlouvy, ve kterých je ošetřena odpovědnost za osobní data, a kde se zavazují, že s těmito daty budou nakládat výhradně v rozsahu, který správce (Základní škola Letokruh) určil, nepoužijí je k žádnému jinému účelu a v případě porušení ochrany uhradí škodu. Ve smlouvách s dodavateli je obsažen zákaz poskytování předaných osobních údajů třetím osobám a právo školy zamezit zpracování osobních údajů jinak, než je v zájmu školy i subjektů údajů.

Zpracování našich dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte tato práva: 

Máte právo na informace, které naplňujeme i touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování. (Např. odhlášením z odběru novinek omezujete účel zpracování pro zasílání novinek.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme některé informace archivovat. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však moc rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve

přímo nás, abychom mohli v této věci něco udělat a případné pochybení napravit.

Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto naše zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.