Waldorfská škola

Z Waldorfské pedagogiky nás inspirují zejména tyto principy:

Celostní pojetí člověka

Jeden ze základních principů Waldorfské pedagogiky je celostní pojetí člověka. Waldorfská pedagogika podporuje všestranný rozvoj a vyhýbá se nadměrné specializaci a jednostrannosti. Ve vzdělávacím procesu se klade stejný důraz na rozvoj rozumu, citu a vůle. Rozvíjet všechny tři složky je důležité proto, aby dítě získané znalosti (rozum) umělo následně v životě použít (vůle) v souladu s morálními principy (cit).  

Vyučování založeno na prožitku

Děti se seznámí s danou problematikou vlastní zkušeností, ideálně tak, aby v procesu učení byly zapojeny všechny smysly. 

Stejná důležitost všech předmětů a pestrá škála činností 

Všechny vyučovací předměty jsou považovány za stejně důležité - jde opět o celostní přístup, proto žádný z předmětů není nadřazen jiným. Navíc všech činností se účastní jak dívky tak i kluci (např. práce s dřevem, šití, tkaní, pěstování rostlin). Široká škála činností zohledňuje různorodost nadání dětí a dává možnost si všechno vyzkoušet a vybrat si obor, ve kterém se dítě nejlépe cítí.

Děti a učitel rozvíjí dlouhodobý vztah

Třídní učitel své žáky poznává jako individuality a třídu jako sociální skupinu a ideálně je vede po celou dobu školní docházky. Vyučuje všechny předměty s výjimkou těch, pro které nemá potřebné schopnosti a odbornost. V dlouhodobém vztahu je větší prostor pro vzájemné poznání, ocenění a pochopení.

Slovní hodnocení

Waldorfská pedagogika usiluje o probuzení zvědavosti a vlastního zájmu žáků, čemuž významně napomáhá slovní hodnocení. Žáci nejsou známkováni, v průběhu roku dostávají zpětnou vazbu od svých učitelů v podobě ústní i písemné.

Vyučování v epochách

Učivo základních předmětů (např. českého jazyka, matematiky) se realizuje v epochách. Epocha je souvislý blok trvající 3–6 týdnů v hlavním vyučování, který představuje první část dne o délce přibližně 100 minut, a je tvořen z rytmické, výukové a vyprávěcí části. Epochy se v jednom předmětu v každém ročníku minimálně jednou opakují. Odborné předměty jsou pak vyučovány v dalším bloku v průběhu dne (např. cizí jazyky, výtvarná a hudební výchova, tělocvik). Takto koncentrovaná organizace výuky obecně podporuje soustředění žáků, umožňuje hlubší ponoření do tématu a posílí vnímání širších souvislostí mezi vyučovacími předměty. V naší škole bychom chtěli mít podobný způsob organizace výuky, který připomíná putování po spirále - vracíme se ke stejným věcem, ale pokaždé je probereme do větší hloubky a zasadíme do širších souvislostí.

Waldorfská škola v Brně

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno

Plovdivská 8, Brno