Alternativní škola

Co si lze představit pod pojmem alternativní škola?

Alternativní školy jsou školy s jinými metodami a organizací výuky a obvykle se skutečně snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse, problémových úkolů a podobně. Stejně jako na jiných školách se i zde plní rámcový vzdělávací program. U nás existuje několik typů alternativ. 

Často se opakující znaky alternativních škol:

  • snaha získat dítě pro vzdělávání (neudusit přirozenou touhu poznávat nové věci a jevy)
  • přátelský vztah mezi učitelem a dítětem, ochota a schopnost učitele pozitivně děti motivovat, podporovat jejich kvality i originalitu a respektovat vývojové zvláštnosti (chyba je stupeň učení, ne přestupek)
  • spolupráce s rodinou dítěte (učitel zná možnosti pedagogiky, vy nejlépe znáte své děti)
  • co nejaktivnější zapojení dítěte ve výuce, podpora spolupráce a rozvoj komunikace
  • pěstování odpovědnosti spoluúčastí dětí na rozhodování
  • propojování předmětů (k pochopení souvislostí a využitelnosti poznatků)
  • prostředí uzpůsobeno dětem (pomůcky snadno přístupné v nízkých policích, dětská výzdoba)
  • vyučování bez zvonění, ale podle momentálního zaujetí či únavy dětí (proč končit uprostřed zajímavé činnosti a proč nedopřát oddech tam, kde je třeba)
  • slovní hodnocení

Zdroj: www.alternativniskoly.cz