Filosofie a principy školy Letokruh

Letokruh je malá soukromá škola s rodinnou atmosférou,

zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 • děti pobývají často venku

 • učí se prožitkem, skrze příběhy a v souvislostech

 • učitel neznámkuje, hodnotí slovy

 • rodiče jsou součástí školy

 

 

POBYT VENKU

 • pobyt venku je součástí vzdělávání v Letokruhu
 • děti tráví jeden den v týdnu mimo prostory školy, zpravidla v přírodě
 • aktivně objevují svět kolem nás, naši společnost, její tradice a kulturu
 • příroda je pro děti inspirací a zdrojem poznání
 • pobytem v přírodě se děti přirozeně pohybově rozvíjí
 • na vlastní kůži prožívají všechna roční období
 • v přírodě zažívají skutečná, nikoli virtuální dobrodružství
 • aktivně budují a upevňují vztahy mezi sebou a k lidem ve svém okolí

Příroda je nejen inspirací, ale i zdrojem poznání.

 

UČENÍ (SE) PROŽITKEM, PŘÍBĚHY A V SOUVISLOSTECH

 • děti si uchovávají radost z objevování
 • objevují svět a vnímají ho v souvislostech
 • nejlépe si zapamatují to, co opravdu prožijí
 • vzdělávání využívá přirozenou hravost dětí a jejich touhu po příbězích 
 • vyučování v Letokruhu má pravidelný a pro děti přehledný rytmus a řád
 • pedagogika Letokruhu je otevřená inspiracím alternativními pedagogickými směry (Waldorf, Montessori, Lesní škola)
 • pedagog je ve své práci svobodný a požívá důvěry ve svou erudici a odbornou intuici
 • Letokruh je pro děti i pedagogy bezpečným prostředím

Učení všemi smysly.

 

HODNOCENÍ BEZ ZNÁMEK

 • děti se vzdělávají, protože samy chtějí, z vnitřní motivace, ne kvůli dobré známce nebo odměně
 • nebojí se udělat chybu a umí se z ní poučit, učí se beze strachu
 • učí se střízlivě poznávat svoje silné a slabé stránky, hodnotit samy sebe
 • děti se nebojí vyjádřit svůj názor, učí se ho věcně formulovat
 • pedagog je průvodcem a morální autoritou dětí, jejich přirozeným vzorem
 • malý počet žáků ve třídách (cca 16) umožňuje vyváženě kombinovat skupinové i individuální vzdělávání
 • každé dítě postupuje na optimum svých možností
 • děti, pedagogové a rodiče vzájemně komunikují otevřeně a s respektem

Učení beze strachu.

 

RODIČE SOUČÁSTÍ ŠKOLY

 • škola aktivně informuje rodiče o dění v Letokruhu
 • rodiče jsou zváni k aktivní účasti na společných výletech a slavnostech, podílejí se na jejich pořádání 
 • rodiče se zapojují do dění ve škole a jejího dalšího rozvoje v rámci KRUHŮ V LETOKRUHU
 • mohou se podle svých schopností a možností podílet na vedení zájmových kroužků
 • Letokruh vytváří podmínky a prostor pro budování a rozvíjení komunity rodičů, přátel a podporovatelů Letokruhu

Letokruh je malá rodinná škola.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Deset principů, které dále rozvíjí přechozí myšlenky:

1. Žijeme tady a teď

Věříme, že dětství je plnohodnotnou částí života, ne jen nějakou přípravou na "potom". Proto uplatňujeme respektující přístup ve veškeré komunikaci - s dětmi stejně jako s jejich rodiči. Rodiče jsou nedílnou součástí školy a plnohodnotnými partnery ve vzdělávacím procesu. Spolupráce s rodiči na odpoledních zájmových aktivitách, výletech, projektech, slavnostech a na řízení školy je pro nás stěžejní. Dochází k propojení rodiny a školy, děti se od rodičů samy učí jak přispívat k společnému dílu, které je k užitku celé komunitě. Zároveň vše, co ve škole děláme, od jednotlivých úkolů až po dlouhodobé projekty, není samoúčelné, ale dává smysl v širších souvislostech.

 

2. Kontakt s přírodou

Pobyt v přírodě je neodmyslitelnou součástí denního programu. Chceme vést děti k poznání, že člověk je součástí přírody a nemůže se bez ní obejít. Každodenním kontaktem s přírodou se rozvíjí vnímavost k jejím zákonitostem, rostlinám a živočichům, ke všem krásám naší země. Děti se učí přírodu respektovat a chránit jako dobrého přítele, kterého si chtějí zachovat.

 

3. Pedagog je průvodcem

Pedagog je průvodcem na cestě za vědomostmi a škola je místem, kde jsou děti brány takové, jaké jsou. Děti se nebojí komunikovat s pedagogem a ostatními dospělými, protože vědí, že dospělí jsou tady pro ně. Ví, že jim ve škole bude vždy poskytnuta pomoc, pokud ji potřebují.

 

4. Radost z učení

To nejcennější, s čím naše děti do školy přichází, je zvědavost a chuť objevovat nové věci. Cílem naší školy je tuto vnitřní motivaci k učení podporovat a kultivovat. Proto je hodnocení v naší škole orientováno směrem k portfoliovému slovnímu hodnocení a k sebehodnocení. Dítě, učitel a rodič společně hodnotí snahu, schopnosti, dovednosti a vývoj ve srovnání s uplynulým obdobím.

 

5. Učíme se životem

Nestudujeme z knížky to, co máme za oknem. Ve výuce je kladen velký důraz na prožitek. To co si lze prohlédnout zblízka a bezpečným způsobem vyzkoušet na vlastní kůži, si děti opravdu vyzkouší. Jeden den v týdnu chceme věnovat celodenním projektům mimo školu formou výletu či exkurze za poznáním okolního světa

 

6. Prostor pro samostatnou aktivitu

Výsledkem učení má být nejen znalost, ale především získaná kompetence k samostatné aktivitě. Proto upřednostňujeme účelnost a zkušenost před automatickým drilem, úpravností a mechanickým memorováním. Při výuce využíváme různé metody: práce ve skupinách, individuální práce, společná diskuze, postupy kritického myšlení, konstruktivistické metody (učitel poznání nepředává, žáci sami od jednotlivých příkladů dospějí k definici), přímá zkušenost, dramatizace. Děti mají prostor pro tvořivost, vlastní postupy a nápady.

 

7. Vědomosti jsou stejně důležité jako vztahy a hodnoty

Vědomosti jsou pro nás stejně důležité jako vztahy a umění komunikace. Děti objevují svou roli ve společenství, do něhož patří, poznávají svůj domov a své kořeny. Učí se chápat důležitost spolupráce a tolerance k různorodosti. Každé dítě je nezaměnitelnou a svébytnou součástí skupiny a učí se respektovat ostatní a pracovat v týmu.

 

8. Individuální přístup

Každé dítě je individualita a má jedinečně schopnosti a vlastnosti. Děti postupně objevují, že na jejich myšlenkách a chování záleží a mají  možnost měnit svět kolem sebe. Pro efektivní učení je nezbytná ta správná míra výzvy. Co je příliš těžké, to odradí, co je příliš lehké, to unudí. Aby učitel mohl udržovat optimální míru výzev pro jednotlivé děti ve třídě, je maximální počet dětí v našich třídách 16. Každý tak může pracovat svým tempem a podle svých možností.

 

9. Všestranný rozvoj osobnosti

Nežijeme jenom v hlavě. Klademe důraz na celistvý rozvoj jak vědomostí, tak tvořivosti, jak mysli, tak i těla. Radost z pohybu, hudby a barev a rukodělné práce mají ve škole své místo hned vedle matematiky, logického myšlení a znalosti jazyků.

 

10. Inspirujeme se tím, co funguje

Jsme otevřeni všem dobrým a zajímavým myšlenkám. Volně se inspirujeme myšlenkou lesních škol, Waldorfského školství (především ukotvením v ročním koloběhu, lidových tradicích a proměnách přírody), Montessori pedagogiky (respektování základních principů a práce s pomůckami) a programem Začít spolu.