Přírodní zahrada

Tvorba přírodní zahrady je společný projekt žáků, rodičů, učitelů a příznivců školy, kteří se svou dobrovolnickou prací podílejí na jejím vzniku.

Součástí školy Letokruh jsou dvě rozlehlé zahrady

Obě zahrady jsou využívány pro vyučování i družinu. Jedna je spíše odpočinková, je v ní zabudován dřevěný altán, lavičky a ohniště. V její zadní části se nachází dva rozlehlé ořešáky, které tvoří nejen příjemný stín, ale jsou rozhodně místem s atmosférou.

Druhá zahrada za budovou školy slouží zejména k praktické výuce, tj. práci se zahradním nářadím a celkové péči o zahradu, ale zároveň je využívána i jako výukový materiál. Děti se zde učí v terénu prožitkovým způsobem poznávat, určovat a pozorovat konkrétní rostliny, keře, stromy a živočichy.

Plánek zahrady u školy

Plánovaná stanoviště zahrady

Jezírko

Broukoviště

Mrtvé a tlející dřevo je domovem mnoha druhů hmyzu. V dnešní obhospodařované krajině se tato místa však stávají vzácností. Broukoviště v zahradě slouží jako člověkem vytvořený „náhradní“ biotop pro vzácné druhy bezobratlých. Jedná se vpodstatě o skupinu kmenů (zbavených větví), které jsou částečně zapuštěny do země a jsou ponechány přirozenému rozpadu. Vyšší druhová rozmanitost a ekologická stabilita zvyšuje biologickou hodnotu zahrady a zajišťuje přírodní stanoviště mnoha druhům organismů.

Hadrník

Hadník je další alternativou úkrytu pro drobné živočichy. Hadník můžeme označit jako dlouhodobý kompost, který nepřehazujeme. „Hromada“ větví dobře poslouží jako skrýš pro ježky, slepýše, rejsky či brouky.

Robinsonova chýše

Robinsonova chýše představuje tajný úkryt v zahradě, doupě ukryté v houští.

Kompost

Robinsonova chýše představuje tajný úkryt v zahradě, doupě ukryté v houští.

Plánek zahrady

Popis stanovišť

A – část podél živého plotu, stinné a polostinné stanoviště, je zarostlé trávou a travnatými rostlinami popsanými v části B. Nejslunnější stanoviště, J-Z orientované, bylo ještě zarostlé šípky, malými náletovými stromky, šípovými keři a rozrostlým skalníkem (cotoneaster).  Na tomto stanovišti, které jsme zatím odplevelili a oddřevili by měl vzniknout kvetoucí trvalkový záhon.
Živý plot je složený ze vzrostlé slivoně (prunus insitia), jeřábů, třešní, tavolníků, divoké ostružiny.

B - Travnatá plocha, na slunečním stanovišti (uprostřed) je zarostlá lučním porostem: jitrocel, kontryhel, řebříček, řeřišnice, hluchavka, pampeliška, pryskyřník, rozrazil, kokoška pastuší tobolka, čičorka, přeslička, marinka, chlupáček, kozí brada, jetel a travinami.
V této části by měla na hranici travnaté plochy a stromového porostu vzniknout jedlá kvetoucí zahrada složena z rybízů, malin a beztrnných ostružin.

C – Travnatá plocha, ve stínu a polostínu, byla zarostlá zlatobýlem, vlaštovičníkem, kopřivami, kakostem, pcháčem, který přerůstal travinný porost a který jsme ručním pletím odstranili. V přízemní etáži potom prokoukl jahodník a mech.
V této části zahrady vzniknou vyvýšeny zeleninové záhonky.

D – část zahrady ve svahu je hustě porostlá dřevinami hlavně slivoní (prunus insitia), a zlatice převislé (Forsythia suspensa), nějakými náletovkami šípků, akátů, vzrostlými stromy jabloní, ořechů, třešní a borovicí.

E – část pozemku severně od budovy je v částí E1(za budovou, strana zahrady) prakticky celý den ve stínu, v části E2, je to půl dne plné slunné stanoviště. V části E1 je porostlá rozrostlým skalníkem (cotoneaster), v částí E2 (před budovou školy) travinami, pýrem, skalníkem, náletovými rostlinami (zlatobýl, kopřiva) a 2 vzrostlými keři bezu.

F – zatravněná část pozemku před budovou školy je ze severní a východní části ohraničená branou a plotem technického muzea a ze západní a jižní vyasfaltovanou plochou.  V severní části rohu pozemku je vzrostlá slivoň a na jižním konci vzrostlý smrk. Travnatý porost je zatím neudržován, je zarostlý planými keři šípku, vrby, zlatobýlu, kopřiv, merlíku, hluchavek, pcháče, bršlice, mléči a nějakými travinami. Toto stanoviště je většinu dne sluneční. Půdokryt této části pozemku je taky jílovitá hnědozem. Toto stanoviště bychom chtěli pojmout  jako ptačí, a proto ho osázet keři a stromy rodící vhodné bobulové plody.

Další vysvětlivky:

P – Pískoviště
S – Spirála bylinková
AZ – Africký záhon
VZ – Vyvýšený záhon
K - Kompost
Bz – Bez
Sl –Slivoň, špendlík
Sm – Smrk
Př.Z. –Přírodní zahrada

Tento projekt byl v roce 2014 a 2015 podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.

Děkujeme také společnosti LESY MĚSTA BRNA