Zápis do Letokruhu

Kritéria pro přijímání dětí

Základním kritériem je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2019 a celková připravenost dítěte na vstup do školy.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka na základě dalších kritérií tak, aby byla vytvořena harmonická skupina dětí s vyváženým poměrem dívek a chlapců.

Přednost dostanou:

- děti, jejichž rodiče se podíleli na založení Základní školy Letokruh
    * bez jejich osobního nasazení by škola nevznikla

- děti, které mají v Základní škole Letokruh zaměstnaného rodiče
    * podporujeme slaďování pracovního a rodinného života

- děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy Letokruh
    * pro jednotné působení  rodiny a školy je vhodné, aby všichni sourozenci navštěvovali totožnou školu

- děti rodičů, s nimiž se shodneme na základních metodách a principech fungování Základní školy Letokruh
    * komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, rodiče se dle svých možností zapojují do chodu školy (např. příprava slavností a akcí pro děti)

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Ředitelka Základní školy Letokruh, se sídlem Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno, IČ: 02584735, dle ustanovení § 46 odst. 1 a § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla o přijetí
ke vzdělávání do prvního ročníku školního roku 2017/2018 u těchto žáků (označených registračními čísly, která obdrželi před zápisem):
 
Všem rodinám, které se 21. a 22. dubna 2017 zúčastnily našeho zápisu, děkujeme. Přijatým budoucím prvňáčkům i rodičům gratulujeme!
 
Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí doporučeným dopisem.
 
Následující fází přijímacího řízení je uzavření smlouvy o vzdělávání za úplatu v základní škole dle ustanovení § 123 odst. 1 školského zákona. Návrh smlouvy bude rodičům přijatých dětí zaslán e-mailem.

Náhledy ve výuce

Nejlepší představu o tom, jak Letokruh funguje, získáte osobní návštěvou a náhledem ve výuce. Po předchozí domluvě jste u nás vítáni. Pro konkrétní termín návštěvy nás prosím kontaktujte.

Další informace o životě školy naleznete v blogu a ve fotogalerii

Přestup do vyšších tříd

S ohledem na navýšenou kapacitu školy je možný přestup dětí do vyšších ročníků (2.–5. třída). Přečtěte si, jak výuku a prostředí ve škole vnímají rodiče stávajících žáků. Nabízíme také sourozenecké slevy. Pokud je pro vás tato varianta aktuální, kontaktujte nás.