O ŠKOLE

Základní škola Letokruh byla založena v roce 2014. Poskytujeme úplné základní vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup. V každém ročníku základní školy je jedna třída s kapacitou 13 žáků.

Hlavní principy školy

U náse ve škole pracují děti indiviuálně, i v týmu. Podporujeme přirozený zájem dětí o poznávání. Budujeme zdravou sebedůvěru, schopnost přemýšlet a chápat věci v souvislostech.

 • Učení prožitkem a škola hrou
  Žáci se učí prožitkem a v souvislostech. Podporujeme přirozenou zvídavost a touhu po objevování.
 • Individuální přístup
  Máme individuální přístup k dětem, jejich nadání a potřebám.
 • Slovní hodnocení
  Učitel neznámkuje, hodnotí slovy. Vedeme žáky k sebehodnocení.
 • Výpravy za poznáním
  Každý týden je součástí výuky výprava za poznáním (učíme se venku).
 • Objevujeme svět
  Žáci poznávájí okolní přírodu, vydávají se za kulturou či za poznáním (divadla, muzea, galerie výukové programy).
 • Příjemné prostředí
  Vytváříme a neustále budujeme prostředí, které bude děti motivovat učit se a cítit se ve škole rád. Ve třídách je malý počet žáků, pracujeme na respektující a otevřená komunikaci.
 • Všestranný rozvoj osobnosti
  Podporujeme tvořivost a rukodělné práce; vnímání a vytváření hudby; radost z pohybu a možností vlastního těla.
 • Spolupráce s rodiči
  Vítáme tvořivou spolupráci s rodiči

Pravidelnou součástí výuky jsou ranní komunitní kruhy, třídnické hodiny a tripartity. Jedním z důležitých pilířů vzdělání v Letokruhu je důraz na rozvoj a podporu žáků v každé aktivitě, kterou ve škole děláme. Učíme se spolupracovat s ostatními, přijímat a poskytovat zpětnou vazbu.

Metody výuky

Ve výuce využíváme různé styly výuky a přístupy k učení (pro název alternativní). Zohledňujeme individuální tempo a potřeby žáků. Flexibilně reagujeme na aktuální situaci ve třídě. Využíváme nejrůznější učební pomůcky (zejména pro prožitkové učení), které jim v danou chvíli nejvíce vyhovuje.

 • Projektová výuka
  Projektová výuka je založená na tom, že téměř všechny znalosti a dovednosti (matematika, pravopis, hudební výchova, výtvarná tvorba, ...) se dají vztáhnout k jednomu tématu. Umožňujeme nám to probírat učivo v souvislostech, na kterých si zakládáme. Mezipředmětové vztahy jsou pro nás nosným pilířem v předávání znalostí.
 • Bloková výuka
  Ve škole se nezvoní. Doba trvání jednotlivých činností závisí na potřebách žáků a učitele. Při výuce kombinujeme skupinovou práci vedenou pedagogem, týmovou práci žáků a individuální práci na dané téma.
 • Externí výuka
  Důležitým prvkem výuky je externí výuka, které je věnován jeden den v týdnu a žáci ho celý tráví mimo školu. Vyráží na celodenní výlet, za poznáním do blízké i vzdálenější přírody, nebo do muzeí, divadel a na jiná místa podle témat, která se ve škole právě probírají.

Hodnocení

Při hodnocení využíváme metod formativního hodnocení a zpětné vazby. Zpětnou vazbu si poskytujeme všichni navzájem, žáci učitelům i učitelé žákům. S rodiči a žáky se setkáváme pravidelně v rámci tripartit a individuálních konzultací.

Na vysvědčení ani při hodnocení předmětů nepoužíváme známky, ale výhradně slovní hodnocení. Klademe velký důraz na individuální rozvoj, nepodporujeme vzájemné porovnávání studentů.

V naší škole máme všichni – učitelé i žáci možnost vyjádřit se k důležitým tématům, přinášet vlastní návrhy a podílet se na rozhodování. Žáci mají vlastní SNĚM, který je plánován vždy jednou za čtvrtletí.

Vize absolventa školy Letokruh

 • Umí a chce se stále učit.
 • Umí vidět věci v souvislostech.
 • Umí překonávat překážky, je vytrvalé.
 • Je odvážné, nebojí se chybovat.
 • Rozumí samo sobě.
 • Je sebevědomé, věří si.

Líbí se vám náš přístup?

Kontaktujte nás nebo se k nám přijďte podívat.

jana.svobodova@skolaletokruh.cz

+420 603 172 066

© 2022 Základní škola Letokruh | Co nabízíme | O nás | Aktuality | Dokumenty | Kontakt

IČO 02584735, IZO 69 100 61 72

ZŠ Letokruh spolupracuje s městem Brno na projektu MAPII