Srovnání škol dle jednotlivých pedagogických směrů

  Klasická ZŠ Montessori Waldorf Začít spolu Letokruh
HLAVNÍ
MYŠLENKY
Dobré známky a poslušnost

• Analytické učení – přečti, zapamatuj, použij
- pro děti nepřirozené

• Chybí praktická (smyslová) stránka.

• Izolované předměty, ve kterých se jednotlivé znalosti nedají propojit.
„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

• Učení je především zkušenostní a praktické.
Děti nejdříve pracují se speciálními učebními pomůckami a materiály, než začnou používat abstraktní učení metodami tužka-papír.

• Radost z vlastní práce.
• Všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti.

• Naplňovat pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí.

• Zaměření na vlastní prožitek ve vyučování a mezipředmětové vazby.
• Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti

• Partnerství rodiny a školy

• Kreativita, spolupráce, rozvoj komunikace a schopnosti řešit problémy

• Zapojení dětí se zdravotním postižením i mimořádně nadaných
• Škola, do které se děti těší!


• Učení všemi smysly
• Individuální přístup
• Slovní hodnocení

• Radost z učení, vlastní práce, samostatnost, objevit svou jedinečnost, respekt k ostatním.

• Pobyt venku – smyslové učení + možnost vybití energie a uvolnění těla

• Nevedeme k soutěživosti
 
POČET DĚTÍ až 30 dětí 25 dětí 25 dětí        až 30 dětí 16 dětí
PEDAGOG Velmi rozdílná úroveň pedagogů
Pedagog je podřízený vedení školy a tudíž musí dodržovat školní politiku
 
Pedagog je průvodce a pozorovatel. Pedagog je průvodce a pozorovatel. Záleží na konkrétní škole/třídě. Pedagog je průvodce a pozorovatel.
ZPŮSOB VÝUKY,
DENNÍ
PROGRAM
• Frontální výuka

• Izolované předměty - 45min bloky oddělené zvoněním

• Velké množství učiva, u kterého je důležité memorování, nikoliv pochopení.

• Díky množství informací
není zpravidla na nic čas.

• Učitel musí stále ukázňovat místo toho, aby mohl předávat učivo.

• Klidně 2/3 dětí nepracují a ruší ostatní.
• Důraz na individuální práci dítěte, které si samo volí činnosti, které chce dělat

• Den je zahájen kratší společnou činností (povídání, hra, ukázka nové pomůcky apod.).

• Pak samostatná práce dítěte.

• Společná výuka výchov (tělesná, hudební, popř. dramatická), nemusí to ale být hodinové celky.
• Epochální výuka
2-5týdenních celky s 90minutovým blokem tématického předmětu denně.

• Poté následují další předměty po 45min blocích - jazyky, eurytmie, formy, tělesné a hudebně-dramatické se prolínají.

• Družina má svůj vlastní program - navazujíci na období, slavnost...

• Školní klub – starší děti nemají družinu, ale starají se o svůj program sami nebo vymýšlí program pro mladší děti.
• Spíš odpoledne i v nepříznivém počasí

Výlety
• závislé na učiteli,
• na 1. stupni nepsané
pravidlo, že se 1x týdně, nebo 1x za 2týdny dělají celodenní výlety hlavně do lesa.
 
• Projektová výuka

• den začíná komunitním kruhem a po něm následuje první blok, který může zahrnovat didaktické hry, frontální nebo skupinovou práci.
Ve druhém bloku přijdou na řadu centra aktivit.
Práce v centrech je  zakončena hodnotícím kruhem, ve děti samy hodnotí svou práci.
• Záleží na konkrétní škole
 
• Projektová výuka
2-5 týdnů jedno téma (planeta Země, rodina a vztahy, zaměstnání)

• Bloková výuka – organizace výuky dle podle potřeb dětí a pedagoga

• Kombinace skupinové práce s pedagogem, týmové práce dětí a individuální práce na dané téma.

• Lesní den je 1x týdně za každého počasí

• Družina - volná zábava + dobrovolný program
• V maximální míře a zároveň tak, aby to podporovalo právě probírané téma.

• Lesní den za každého počasí 1x týdně
• odpolední družina
• exkurze
 
POBYT VENKU • Spíše minimální
• O velké přestávce?
• Záleží na konkrétní škole • Spíš odpoledne i v nepříznivém počasí

Výlety
• závislé na učiteli,
• na 1. stupni nepsané
pravidlo, že se 1x týdně, nebo 1x za 2týdny dělají celodenní výlety hlavně do lesa.
• Záleží na konkrétní škole • V maximální míře a zároveň tak, aby to podporovalo právě probírané téma.

• Lesní den za každého počasí 1x týdně
• odpolední družina
• exkurze
TÉMATA/
PŘEDMĚTY
• Čeština
• Matematika
• Prvouka
• Výtvarná výchova
• Tělesná výchova
• Hudební výchova
• Praktický život
• Smyslový materiál
• Jazykový materiál
• Matematický materiál
• Kosmická výchova

Čtení psaní už od předškolního věku
• Všestranné zaměření na všeobecně vzdělávací předměty, stejně jako na umělecké a pohybové předměty

• Čtení/psaní děti většinou zvládnou až ve druhé třídě, během prvního roku ale proberou psaní celé tiskací abecedy

• Matematika rychleji než je obvyklé
 
• Čeština
• Matematika
• Prvouka
• Výtvarná výchova
• Tělesná výchova
• Hudební výchova
• Vychází z rámcového vzdělávacího programu MŠMT

Hlavní předmět je
Objevování světa a v rámci toho - čtení, psaní, počítání, tvoření, pohyb, hudba.