Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Ředitelka Základní školy Letokruh, se sídlem Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno, IČ: 02584735, dle ustanovení § 46 odst. 1 a § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla o přijetí

ke vzdělávání do prvního ročníku školního roku 2017/2018 u těchto žáků (označených registračními čísly, která obdrželi před zápisem):

79

83

84

85

86

88

91

94

95

98

99

101

103

104

Všem rodinám, které se 21. a 22. dubna 2017 zúčastnily našeho zápisu, děkujeme. Přijatým budoucím prvňáčkům i rodičům gratulujeme!

Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí doporučeným dopisem.

Následující fází přijímacího řízení je uzavření smlouvy o vzdělávání za úplatu v základní škole dle ustanovení § 123 odst. 1 školského zákona. Návrh smlouvy bude rodičům přijatých dětí zaslán e-mailem.


Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D
ředitelka školy

 

Kritéria pro přijetí žáků do Základní školy Letokruh

Základním kritériem je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2017 a celková připravenost dítěte na vstup do školy.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka na základě dalších kritérií tak, aby byla vytvořena harmonická skupina dětí s vyváženým poměrem dívek a chlapců.

Přednost dostanou:

 • děti, jejichž rodiče se podíleli na založení Základní školy Letokruh
      * bez jejich osobního nasazení by škola nevznikla
 • děti, které mají v Základní škole Letokruh zaměstnaného rodiče
      * podporujeme slaďování pracovního a rodinného života
 • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy Letokruh
      * pro jednotné působení  rodiny a školy je vhodné, aby všichni sourozenci navštěvovali totožnou školu
 • děti rodičů, s nimiž se shodneme na základních metodách a principech fungování Základní školy Letokruh
      * komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, rodiče se zapojují do jejího chodu a podílejí se na jejím vývoji svojí prací i nápady


Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující výše uvedená kritéria, rozhodne los.

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách.

Nepřijatí uchazeči obdrží informaci písemně doporučeným dopisem.