Kritéria pro přijetí žáků do Základní školy Letokruh

Základním kritériem je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2018 a celková připravenost dítěte na vstup do školy.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka na základě dalších kritérií tak, aby byla vytvořena harmonická skupina dětí s vyváženým poměrem dívek a chlapců.

Přednost dostanou:

 • děti, jejichž rodiče se podíleli na založení Základní školy Letokruh
      * bez jejich osobního nasazení by škola nevznikla
 • děti, které mají v Základní škole Letokruh zaměstnaného rodiče
      * podporujeme slaďování pracovního a rodinného života
 • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy Letokruh
      * pro jednotné působení  rodiny a školy je vhodné, aby všichni sourozenci navštěvovali totožnou školu
 • děti rodičů, s nimiž se shodneme na základních metodách a principech fungování Základní školy Letokruh
      * komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, rodiče se zapojují do jejího chodu a podílejí se na jejím vývoji svojí prací i nápady


Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující výše uvedená kritéria, rozhodne los.

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách.

Nepřijatí uchazeči obdrží informaci písemně doporučeným dopisem.

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Ředitelka Základní školy Letokruh, se sídlem Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno, IČ: 02584735, dle ustanovení § 46 odst. 1 a § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla o přijetí

ke vzdělávání do prvního ročníku školního roku 2017/2018 u těchto žáků (označených registračními čísly, která obdrželi před zápisem):

79

83

84

85

86

88

91

94

95

98

99

101

103

104

Všem rodinám, které se 21. a 22. dubna 2017 zúčastnily našeho zápisu, děkujeme. Přijatým budoucím prvňáčkům i rodičům gratulujeme!

Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí doporučeným dopisem.

Následující fází přijímacího řízení je uzavření smlouvy o vzdělávání za úplatu v základní škole dle ustanovení § 123 odst. 1 školského zákona. Návrh smlouvy bude rodičům přijatých dětí zaslán e-mailem.


Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D
ředitelka školy